Chuyên cung cấp phần mềm kế toán – Dịch vụ kế toán – Nhận báo cáo thuế  - Hoàn thiện sổ sách kế toán – Dịch vụ cung cấp chữ ký số - 0939 371 959

THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ NĂM 2013

    THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ NĂM 2013


Tháng 1 năm 2013
Ngày 10
  §  Thuế môn bài năm 2013
  §  Tờ khai thuế Môn bài
Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:
Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng
Thay đổi vế vốn
Thay đổi cơ quan quản lý thuế
Ngày 20
  §   Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012
  §  Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012
Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2012
Ngày 30
 §  Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012
Thuế TNCN quý IV/2012
Ngày 31
§ Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012
Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012
Tháng 2 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2012
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013
Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 1/2013 đến ngày 20/08/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 3 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013
Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 2/2013 đến ngày 20/09/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ngày
30
  §  Báo cáo tài chính năm 2012
  §  Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012
Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012
Tháng 4 năm 2013
Ngày 20
Báo cáo thuế:
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2013
  §  Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2013
Thuế:
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2013
  §  Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 3/2013 đến ngày 20/10/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
  §  Thuế GTGT tháng 6/2012
Thuế TNDN tạm tính Quý I/2013: hoãn nộp đến 30/10/2013 đối với doanh nghiệp
Ngày 30
  §  Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2013
  §  Thuế TNCN  Quý I/2013
Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2013
Tháng 5 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2013
Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2013
Tháng 6 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2013
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2013
Tháng 7 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2013
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2013
  §  Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2013
  §  Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2013
Ngày 30
  §  Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2013
  §  Thuế TNCN  Quý II/2013
  §  Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2013
  §  Thuế TNDN tạm tính Quý II/2013 được giãn nộp đến  30/10/2013
Tháng 8 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2013
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2013
  §  Thuế GTGT tháng 1/2013
Tháng 9 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2013
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2013
  §  Thuế GTGT tháng 2/2013
Tháng 10 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2013
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2013
  §  Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2013
  §  Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2013
  §  Thuế GTGT tháng 3/2013
Ngày
30
  §  Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013
  §  Thuế TNCN  Quý III/2013
  §  Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
  §  Thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
  §  Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I, Quý II năm 2013 với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 11 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2013
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2013
Tháng 12 năm 2013
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2013
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2013
Tháng 1 năm 2014
Ngày 10
  §  Thuế môn bài năm 2014
  §  Tờ khai thuế Môn bài
Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:
  §  Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng
  §  Thay đổi vế vốn
  §  Thay đổi cơ quan quản lý thuế
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2013
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013
  §  Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2013
  §  Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2013
Ngày
30
§  Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013
§  Thuế TNCN quý IV/2013
Ngày
31
  §  Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
  §  Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
  §  Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2011 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 2 năm 2014
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2014
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014
Tháng 3 năm 2014
Ngày 20
  §  Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2014
  §  Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014
Ngày 30
  §  Báo cáo tài chính năm 2013
  §  Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013
  §  Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013
  §  Thuế TNDN năm 2013
  §  Thuế TNCN năm 2013